• ‘Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen’. Initiatiefvoorstel VVD aangenomen!

  01 februari − Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig, zeker bij jongeren. Daarom heeft de VVD Schiedam een initiatiefvoorstel ingediend. Lees verder

 • Schiedamse toepassing Rotterdamwet noodzakelijk om onze oude wijken te redden

  01 januari − Schiedamse toepassing Rotterdamwet noodzakelijk om onze oude wijken te redden Lees verder

 • Ontwikkelstrategie Schiekwartier: VVD is enthousiast, maar vraagt nadere aandacht voor verkeersontsluiting

  24 oktober − Op 13 september heeft de gemeenteraad de Ontwikkelstrategie Schiekwartier vastgesteld. In deze Ontwikkelingsstrategie heeft het college na een lange weg van burgerparticipatie verwoord welke ambities het heeft voor het gebied rondom de Koemarkt en het VROM terrein. Dit gebied zal de komende jaren een flinke transformatie ondergaan. Door het fysiek vrijmaken van de Koemarkt, mooie verbindingen te maken met de Lange Haven en veel aandacht te besteden aan de verbinding tussen de Buitenhavenweg en de binnenstad, ontstaan kansen om de entree van onze binnenstad nu een echt gezicht te geven. Een onderdeel van de ontwikkelstrategie is tevens een aangepaste verkeersontsluiting langs het plangebied. De gemeente wil de luchtkwaliteit op de Oranjestraat verbeteren en stelt een grondige ingreep voor; gedeeltelijke afsluiting van de Oranjestraat voor het verkeer vanuit Schiedam Oost naar Schiedam West. De VVD heeft haar zorgen uitgesproken over de verkeersplannen in de strategie en tijdens de besluitvorming nadrukkelijk aangegeven nadere toelichting te wensen over de voorgestelde ingrepen. Het college zal de verkeersontsluiting nader onderzoeken en aan de raad presenteren. Maar gezegd mag worden dat de brede ambities voor het Schiekwartier op steun van de VVD kunnen rekenen. Lees verder

 • Initiatiefvoorstel 'Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen'

  23 augustus − Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig. Zeker bij jongeren. Lees verder

 • Aanpak ondermijning en versterking ondernemersklimaat

  01 februari − Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 heeft de VVD ingestemd met de voorgestelde wijziging van de APV, die ertoe moet leiden dat ondermijning wordt aangepakt en het ondernemersklimaat in Schiedam verbeterd. Hierbij de tekstuele bijdrage van de fractie. Lees verder

 • Bijdrage behandeling begroting 2017

  13 november − De Schiedamse gemeenteraad heeft de begroting voor 2017 vastgesteld. Hier kunt u de bijdrage van de VVD nog eens op uw gemak teruglezen. Lees verder

 • Raad stelt Startnotitie keuze ambitie- en kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte vast

  24 oktober − De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen zowel het projectmatige grootschalig onderhoud, waarbij om de zoveel tijd complete wijken op de schop gaan, als het dagelijks onderhoud van bijvoorbeeld onze bruggen, sluizen, speeltoestellen, trottoirs, groenstroken en bomen. De fractie van de VVD heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 september jl. ingestemd met de “Startnotitie keuze ambitie- en kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte”. Met deze notitie heeft de raad in meerderheid uitgesproken dat de ambitie voor de gemiddelde waardering van de Schiedammer voor het beheer van de buitenruimte naar een zeven wordt getild. Om dit hoge ambitieniveau te kunnen halen, heeft de gemeenteraad aan het college verzocht om voor het reguliere onderhoud van onze stad een extra budget van 2,1 miljoen euro vrij te maken in de begroting. De fractie van de VVD vindt het erg belangrijk dat de stad er veilig, schoon, goed onderhouden en aantrekkelijk uitziet en is daarom blij dat het voorstel op een ruime meerderheid in de Raad mocht rekenen. Lees verder

 • Uitnodiging VVD senioren netwerkcongres op 9 september

  28 augustus Lees verder

 • Uitvoering motie versterking watertoerisme

  17 juli − De VVD heeft verleden jaar bij de behandeling van de zomernota een motie ingediend om het watertoerisme te versterken in Schiedam. Deze motie is met een brede meerderheid aangenomen. Lees verder

 • Bijdrage jaarrekening en jaarverslag 2015

  10 juni − Meer weten over de liberale bijdrage aan de jaarrekening & jaarverslag 2015? Hier vindt u de spreektekst van onze fractievoorzitter Ad Mostert, zoals voorgedragen op 9 juni 2016. Lees verder

 • Huisraad voor statushouders?

  31 mei − De gemeente Schiedam financiert de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de inrichting van woningen voor statushouders. Vanuit de media hebben wij vernomen dat in Noordbrabantse gemeenten forse bedragen worden uitgekeerd aan statushouders voor de inrichting van hun woningen. De fractie van de VVD is benieuwd hoe hier in Schiedam mee wordt omgegaan. Lees verder

 • Welstand, dat is niet meer van deze tijd!

  20 april − Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 april is een raadsvoorstel ten behoeve van het welstandsbeleid in Schiedam besproken. De VVD vindt welstandscommissies het toppunt van betutteling. Lees verder

 • Veelgestelde vragen over het associatieverdrag met Oekraïne

  01 april − Het is essentieel dat wij allemaal gaan stemmen. Nee, ons land vergaat niet als het verdrag wordt afgewezen. Maar het zou wel zonde zijn. En een enorme gemiste kans om er een stabielere handelspartner aan onze buitengrens bij te krijgen. Laten we er dus niet op gokken dat de kiesdrempel niet wordt gehaald en woensdag 6 april allemaal voor het verdrag gaan stemmen. Lees verder

 • Uitnodiging ondernemersevent - 11 april

  01 april − Bent u (zelfstandig) ondernemer? Dan bent u van harte uitgenodigd voor het Ondernemersevent op maandag 11 april in Oegstgeest. Na twee succesvolle bijeenkomsten met sprekers als Mark Rutte en Neelie Kroes organiseert de VVD in samenwerking met Freelance.nl dit event nu voor de derde keer. Lees verder

 • Uitnodiging Politiek Café

  © de Fractie

  25 maart − U heeft op de deurmat uw stempas al gevonden. 6 april is het zo ver, het referendum over Oekraïne en het Associatieverdrag. Maar stemt u ja of nee? Wat moet u er eigenlijk mee? Het wetenschappelijk perspectief van dr. Hans Vollaard universitair docent Nederlandse en Europese politiek en die van opiniemakers komen aan bod. De gespreksleiding wordt gedaan door Ferdi de Lange. Graag tot ziens! Lees verder

 • Centrale Vergadering Regio Zuid-Holland

  15 maart − Op 23 maart vindt de Centrale Vergadering van de Regio Zuid-Holland plaats in Nieuwspoort (Lange Poten 10 te Den Haag). Tijdens deze vergadering zal het Regiobestuur benoemd worden, waarmee de taken en verantwoordelijkheden die nu nog bij uw Kamercentrale Bestuur liggen overgedragen worden aan het Regiobestuur. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over de ontwikkeling van het Hof van Spaland/Bachplein

  14 maart − De VVD ziet voor winkelcentrum Hof van Spaland een belangrijke rol weggelegd als wijkwinkelcentrum voor met name Schiedam-Noord. Helaas is het bestaande winkelcentrum inmiddels ernstig verouderd. Op enkele basisingrepen na heeft er tot op heden geen grootschalige herontwikkeling plaatsgevonden. Het winkelcentrum lijkt daardoor klandizie te verliezen aan winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen wapenbezit en -gebruik

  02 maart − De fractie van de VVD heeft kennisgenomen van de gevonden handgranaat in de bosjes van het Cornelia van Zantenplein op 1 maart jongstleden. Deze handgranaat werd aangetroffen in de directe nabijheid van een basisschool. De fractie van de VVD maakt zich ernstige zorgen over de schijnbare toename van het bezit en het gebruik van zware wapens in Schiedam en de onmiddellijke omgeving en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het college. Lees verder

 • Antwoorden van het college over de Schiedamse intercitystatus

  24 februari − Naar aanleiding van signalen dat beleid ontwikkeld wordt om intercitytreinen niet meer te laten stoppen in Schiedam heeft de VVD eerder bij het college gepleit voor het behoud van Schiedam Centrum als intercity haltestation en vragen gesteld over de ontwikkelplannen omtrent station Kethel. Lees verder

 • Schriftelijke vragen sloop Singelschool

  21 februari − Naar aanleiding van de sloop van de Singelschool heeft raadslid Onno Spek (VVD) schriftelijke vragen aan het college gesteld. Lees verder