• Nathalie Gouweleeuw geen kandidaat voor het wethouderschap volgende bestuursperiode

  Gisterenavond stelde Nathalie Gouweleeuw tijdens de algemene ledenvergadering de Schiedamse leden op de hoogte van haar visie op de komende bestuursperiode. Hier vindt u haar persoonlijke mededeling en de reactie van fractievoorzitter Onno Spek. Lees verder

 • VVD Schiedam vraagt om meer aandacht voor ‘Camera in Beeld’

  In de commissievergadering van 12 september heeft de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor ‘Camera in Beeld’, nadat zij dit systeem ook al voor het zomerreces met een motie onder de aandacht bracht in de gemeenteraad. Volgens de VVD verdient dit systeem, waarbij Schiedammers kunnen bijdragen aan effectieve en snellere opsporing, een veel actievere rol van het college van B&W. Lees verder

 • SPEK NEEMT STOKJE OVER VAN MOSTERT

  Met ingang van 1 september neemt Onno Spek het fractievoorzitterschap over van Ad Mostert. Lees verder

 • VVD zoekt kandidaten voor de Gemeenteraad

  Schuilt er een politicus in jou? Sta je voor jouw idealen? Krijg je energie van discussies over politiek? Wil je graag betrokken zijn bij de gemeente? Vind je het leuk om te debatteren over onderwerpen die inwoners in Schiedam direct aangaan en hun belangen vertegenwoordigen? Dan is dit de uitgelezen kans je politieke ambities waar te maken! Lees verder

 • Schriftelijke vragen over het gedogen van verruimde openingstijden van een bepaalde categorie winkels gedurende specifieke tijden

  Raadsleden Spek en Minhas (beiden VVD) stellen schriftelijke vragen over de verschillende berichten in de media over het gedogen van verruimde openingstijden van een bepaalde categorie winkels gedurende specifieke tijden. Lees verder

 • Onno Spek lijsttrekker VVD bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Lijsttrekkerswissel VVD Schiedam Onno Spek (34) is aangewezen als lijsttrekker VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hij volgt daarin Ad Mostert op die als ervaren rot de komende periode als raadslid de VVD fractie zal blijven begeleiden. Lees verder

 • Schiedamse toepassing Rotterdamwet noodzakelijk om onze oude wijken te redden

  Schiedamse toepassing Rotterdamwet noodzakelijk om onze oude wijken te redden Lees verder

 • Initiatiefvoorstel 'Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen'

  Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig. Zeker bij jongeren. Lees verder

 • Uitnodiging bezoek Jersey koeien boerderij met VVD Europarlementariër Jan Huitema

  02 april − Speciaal voor leden. De boer op met.... Lees verder

 • ‘Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen’. Initiatiefvoorstel VVD aangenomen!

  01 februari − Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig, zeker bij jongeren. Daarom heeft de VVD Schiedam een initiatiefvoorstel ingediend. Lees verder

 • Aanpak ondermijning en versterking ondernemersklimaat

  01 februari − Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 heeft de VVD ingestemd met de voorgestelde wijziging van de APV, die ertoe moet leiden dat ondermijning wordt aangepakt en het ondernemersklimaat in Schiedam verbeterd. Hierbij de tekstuele bijdrage van de fractie. Lees verder

 • Bijdrage behandeling begroting 2017

  13 november − De Schiedamse gemeenteraad heeft de begroting voor 2017 vastgesteld. Hier kunt u de bijdrage van de VVD nog eens op uw gemak teruglezen. Lees verder

 • Raad stelt Startnotitie keuze ambitie- en kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte vast

  24 oktober − De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen zowel het projectmatige grootschalig onderhoud, waarbij om de zoveel tijd complete wijken op de schop gaan, als het dagelijks onderhoud van bijvoorbeeld onze bruggen, sluizen, speeltoestellen, trottoirs, groenstroken en bomen. De fractie van de VVD heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 september jl. ingestemd met de “Startnotitie keuze ambitie- en kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte”. Met deze notitie heeft de raad in meerderheid uitgesproken dat de ambitie voor de gemiddelde waardering van de Schiedammer voor het beheer van de buitenruimte naar een zeven wordt getild. Om dit hoge ambitieniveau te kunnen halen, heeft de gemeenteraad aan het college verzocht om voor het reguliere onderhoud van onze stad een extra budget van 2,1 miljoen euro vrij te maken in de begroting. De fractie van de VVD vindt het erg belangrijk dat de stad er veilig, schoon, goed onderhouden en aantrekkelijk uitziet en is daarom blij dat het voorstel op een ruime meerderheid in de Raad mocht rekenen. Lees verder

 • Ontwikkelstrategie Schiekwartier: VVD is enthousiast, maar vraagt nadere aandacht voor verkeersontsluiting

  24 oktober − Op 13 september heeft de gemeenteraad de Ontwikkelstrategie Schiekwartier vastgesteld. In deze Ontwikkelingsstrategie heeft het college na een lange weg van burgerparticipatie verwoord welke ambities het heeft voor het gebied rondom de Koemarkt en het VROM terrein. Dit gebied zal de komende jaren een flinke transformatie ondergaan. Door het fysiek vrijmaken van de Koemarkt, mooie verbindingen te maken met de Lange Haven en veel aandacht te besteden aan de verbinding tussen de Buitenhavenweg en de binnenstad, ontstaan kansen om de entree van onze binnenstad nu een echt gezicht te geven. Een onderdeel van de ontwikkelstrategie is tevens een aangepaste verkeersontsluiting langs het plangebied. De gemeente wil de luchtkwaliteit op de Oranjestraat verbeteren en stelt een grondige ingreep voor; gedeeltelijke afsluiting van de Oranjestraat voor het verkeer vanuit Schiedam Oost naar Schiedam West. De VVD heeft haar zorgen uitgesproken over de verkeersplannen in de strategie en tijdens de besluitvorming nadrukkelijk aangegeven nadere toelichting te wensen over de voorgestelde ingrepen. Het college zal de verkeersontsluiting nader onderzoeken en aan de raad presenteren. Maar gezegd mag worden dat de brede ambities voor het Schiekwartier op steun van de VVD kunnen rekenen. Lees verder

 • Uitnodiging VVD senioren netwerkcongres op 9 september

  28 augustus Lees verder

 • Uitvoering motie versterking watertoerisme

  17 juli − De VVD heeft verleden jaar bij de behandeling van de zomernota een motie ingediend om het watertoerisme te versterken in Schiedam. Deze motie is met een brede meerderheid aangenomen. Lees verder

 • Bijdrage jaarrekening en jaarverslag 2015

  10 juni − Meer weten over de liberale bijdrage aan de jaarrekening & jaarverslag 2015? Hier vindt u de spreektekst van onze fractievoorzitter Ad Mostert, zoals voorgedragen op 9 juni 2016. Lees verder

 • Huisraad voor statushouders?

  31 mei − De gemeente Schiedam financiert de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de inrichting van woningen voor statushouders. Vanuit de media hebben wij vernomen dat in Noordbrabantse gemeenten forse bedragen worden uitgekeerd aan statushouders voor de inrichting van hun woningen. De fractie van de VVD is benieuwd hoe hier in Schiedam mee wordt omgegaan. Lees verder

 • Welstand, dat is niet meer van deze tijd!

  20 april − Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 april is een raadsvoorstel ten behoeve van het welstandsbeleid in Schiedam besproken. De VVD vindt welstandscommissies het toppunt van betutteling. Lees verder

 • Veelgestelde vragen over het associatieverdrag met Oekraïne

  01 april − Het is essentieel dat wij allemaal gaan stemmen. Nee, ons land vergaat niet als het verdrag wordt afgewezen. Maar het zou wel zonde zijn. En een enorme gemiste kans om er een stabielere handelspartner aan onze buitengrens bij te krijgen. Laten we er dus niet op gokken dat de kiesdrempel niet wordt gehaald en woensdag 6 april allemaal voor het verdrag gaan stemmen. Lees verder