Bijdrage begroting 2015

Met onder andere de volgende spreektekst heeft de VVD Schiedam zijn bijdrage geleverd aan de begroting van 2015. 

Spreektekst: bijdrage begroting 2015 
Donderdag 13 november 2014                                                                     

Voorzitter, de VVD wordt gedreven door duidelijke en eerlijke waarden. Gericht op een sterk, vrij en ambitieus Schiedam. Vertrouwen in de toekomst. Hard werken. Verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf en voor je omgeving. Met deze woorden begint het programma waarmee we de verkiezingen ingingen. Voor ons ligt nu de begroting 2015-2018. Een heldere, transparant geformuleerde begroting, waarin we onze VVD boodschap zonder meer herkennen. Met deze begroting sluit het college aan bij de kaders die de raad heeft gesteld in de Zomernota 2015.
Op een beperkt aantal plaatsen in de begroting wordt bij de nulmeting, dan wel bij de prestatiedoelen, nog onvoldoende informatie geleverd. Er worden weliswaar nulmetingen en uitvoeringsplannen aangekondigd, maar daaraan heeft de raad op dit moment niet veel, nu de kaderstelling en het budgetrecht van de raad aan de orde is. Er is veel werk verricht, maar het verhaal is nog niet af.

Voorzitter, de VVD weet dat deze begroting de technische afsluiting vormt van het proces dat wij vanaf maart jongstleden hebben ingezet. Daarmee stelt de VVD vast dat het zwaartepunt van de politieke beraadslagingen verschoven is naar de behandeling van de Zomernota. De VVD is altijd voorstander geweest van deze verschuiving. Waar nodig, zal de VVD met overtuiging meewerken aan de voltooiing van dit proces.

Voorzitter, graag maak ik bij een beperkt aantal onderdelen van de begroting een opmerking.

Het staat buiten kijf dat de gemeenten in Nederland stevig worden uitgedaagd om op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg dicht bij de mensen oplossingen te bieden. De VVD vindt de gemeenten beter dan provincie of landelijke overheid in staat om mensen die zorg nodig hebben te ondersteunen en om andere mensen weer naar werk te begeleiden. Zo ook de gemeente Schiedam. Of we daartoe voldoende geld hebben ontvangen, moet nog worden bezien. Laten we aan de slag gaan en ervoor zorgen dat Schiedam in samenwerking met Vlaardingen en Maassluis de zaken op orde heeft.

Voorzitter, eveneens in het programma Mens en Stad in Beweging is er aandacht voor sporten en bewegen. Schiedam kent de VVD als dé sportpartij, die veel belang hecht aan een goed sportklimaat. Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sporten draagt bij aan de sociale cohesie en is van groot belang voor de versterking van de gezondheid. Daarom vindt de VVD het van belang dat de jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking komt met sport. Sport moet toegankelijk zijn. Het is dan ook goed om te zien dat het college, waar mogelijk, verbindingen legt en voorzieningen treft in de openbare ruimte om mensen aan het sporten en dus aan het bewegen te krijgen. Bij verenigingen of gewoon op straat.  Met de aanleg van de A4 ontstaan er mooie kansen voor de sport. We dringen er bij de verenigingen op aan om die kansen ook te pakken! De VVD pleit er wel voor om bij veranderingen voor verenigingen zo veel mogelijk rekening te houden met de kwaliteit van de huidige voorzieningen. 

Voorzitter, onderwijs legt de basis voor iemands verdere leven. De VVD hecht hieraan veel waarde. Talent moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd, of het nou een studie of vakmanschap betreft. Wat betreft de VVD is een ‘zesje’ niet genoeg. Ook voor de scholen zelf. In Schiedam zien wij veel problemen betreffende taal- en rekenonderwijs. We zien dat het college hiervoor blijvende aandacht heeft.

Voorzitter, het cultuuraanbod in een stad maakt deel uit van een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Daardoor is cultuur mede bepalend voor het vestigingsklimaat van de stad. De VVD wil daarom het cultureel ondernemerschap bevorderen. Bij het verlenen van subsidies in de cultuursector is uitgangspunt wat die sector zelf zou kunnen. En als een paal staat voor ons boven water dat “cultuur moet!”.

Voorzitter., ten aanzien van het programma Ruimtelijke inrichting in Samenhang het volgende. De woningvoorraad in Schiedam is niet in evenwicht. De VVD dringt al jaren aan op een gedifferentieerde woningvoorraad met meer woningen in het middeldure en dure prijssegment. Op dit moment stroomt er jaarlijks meer koopkracht de stad uit dan dat er binnen komt. Dit vormt op langere termijn een onhoudbare situatie. Dat begrijpt de gehele raad van links tot rechts. De VVD is blij dat er de komende jaren 500 nieuwe koopwoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad in Schiedam. Hierbij spreekt de tekst van de begroting over een belangrijke rol voor Woonplus. De VVD meent dat deze tekst op een misverstand berust en vraagt aan het college te bevestigen dat we deze ambitie om 500 woningen neer te zetten gaan realiseren door actief marktpartijen te benaderen. Het betreft hier immers woningen uit het middeldure en dure segment. Indien nodig, komt de VVD hier met een amendement.

De VVD heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de kwalitatieve versterking van de bestaande woningvoorraad middels de inzet van het project Particuliere Woningverbetering. We stellen tevreden vast dat hier de komende jaren vervolg aan wordt gegeven. Voorzitter, de VVD zou graag van het college horen of er ideeën zijn om een ander project, de zogenaamde kluswoningen, verder over de stad uit te rollen. Dit project heeft zich in Rotterdam al bewezen en komt de leefbaarheid in met name de oude stadswijken ten goede.

In het Kompas is afgesproken dat er een aanpak komt voor de 10 urgente verkeersonveilige plekken in de stad. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de VVD. De VVD ziet deze aanpak graag terug in het gemeentelijke vervoer- en verkeerplan (GVVP). De raad zit dan ook dringend verlegen om dit plan. Om hierin duidelijkheid te verkrijgen voor de raad heeft de VVD een motie op de plank, waarin het college wordt gevraagd haast te maken met de uitwerking van het GVVP en dit plan zo snel als mogelijk aan de raad aan te bieden. We wachten de reactie van het college af, voordat wij deze motie in tweede termijn mogelijk indienen.

Ook de ontsluiting van Vijfsluizen heeft de volle aandacht van de VVD. De eerste auto rijdt begin 2016 over de doorgetrokken A-4. Dit zal een toename van het verkeer rond de afrit Vijfsluizen inhouden. Het college heeft de Raad hierover geïnformeerd met de brief van 7 oktober 2014. Naar de mening van de VVD was dit helaas een brief over plannen, samenwerking en studies. De VVD vindt dat de tijd voor planvorming voorbij is en verlangt nu een duidelijk en daadkrachtig uitvoeringsprogramma. Wat kunnen wij onze ondernemers melden, wanneer is deze problematiek van fileleed en absurde wachttijden verleden tijd?

Voorzitter, de VVD is blij dat het college inziet dat onze binnenstad en het goud van Schiedam, de Lange Haven, moeten gaan blinken. Met het vaststellen van deze begroting wordt er extra budget vrijgemaakt voor de binnenstad. De integrale aanpak van de diverse deelgebieden in de binnenstad, van het Westmolenkwartier tot het Gat van Bolmers, zullen de aantrekkelijkheid van onze stad en het centrum versterken. Hieraan ligt het uitwerkingsprogramma voor de binnenstad ten grondslag. Voor dit uitwerkingsprogramma zeggen wij dank aan het college, dat goed heeft begrepen dat er zonder plan geen poen kan zijn. De VVD blijft nauwlettend de ontwikkelingen volgen en benadrukt nogmaals dat een professionele marketing cruciaal is.

Voorzitter, Schiedam beschikt over de best bereikbare bedrijventerreinen van de Benelux. In overleg met ondernemers moeten deze terreinen optimaal worden ingericht. Ook deze aanpak versterkt het vestigingsklimaat van Schiedam. De historische binnenstad én de maritieme industrie zijn belangrijke elementen van de Schiedamse identiteit. De VVD ziet hier een extra kans om de match tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Enerzijds door nieuwe bedrijven aan te trekken en anderzijds de verbinding te leggen tussen Schiedamse arbeidsmarkt en scholenveld. Voor de VVD is het hebben van werk een belangrijke voorwaarde voor sociale stijging.

In het programma Overheid in Balans ziet de VVD onder de doelstelling "Veiliger Schiedam" een prominente rol voor het Beleidsplan Veiligheid 2012-2018, een plan dat qua doelstelling en meetbaarheid goed in elkaar steekt. De VVD waardeert een brede Schiedamse aanpak met accenten op Oost en een deel van West. Wel maakt de VVD zich zorgen om de stijging van het aantal woninginbraken in Schiedam. Dat vraagt om een voortvarende bestrijding!

Voorzitter, het College zal alles in de strijd moeten werpen om de aanwijzing ten behoeve van de "Rotterdamwet" binnen te halen. De toestroom van kansarmen naar deze al zo bedreigde oudere stadswijken zal eerst moeten worden ingedamd, voordat wij een succesvolle aanpak om de subjectieve en objectieve onveiligheid en het breed aanwezige gevoel van onbehagen bij de wijkbewoners kunnen gaan ombuigen. Het absorptievermogen van de wijk Oost is al ruim overschreden. Er kan geen enkele vorm van nieuwe problematiek meer bij. Met andere woorden: Oost zit qua problematiek gewoon vol. Het is een probleem dat geheel Schiedam raakt.

Voorzitter, de VVD heeft gezocht op het woord Europa binnen de begroting. Dit woord komt welgeteld één keer voor. Dit terwijl Europa steeds belangrijker wordt, ook voor gemeenten. We hebben in Schiedam een portefeuillehouder Europa, die we uitdagen vanavond aan de raad te vertellen over onze aanpak om de kansen die Brussel biedt, te verzilveren.

Voorzitter, de VVD meent dat welvaart voortkomt uit doorzettingsvermogen en ambitie. Die leiden tot bedrijvigheid en vooruitgang. Deze begroting zorgt voor belangrijke randvoorwaarden om die welvaart te bereiken. De VVD roept iedere Schiedammer op om aan de ontwikkeling van Schiedam naar eigen kracht bij te dragen!

Ad Mostert
Fractievoorzitter VVD Schiedam