Onderwijs voor kansen op werk

© Jan van der Ploeg

Onderwijs voor kansen op werk

Elke Schiedammer verdient ruimte zich te ontplooien. Onderwijs speelt daarbij een waardevolle rol.  Dat onderwijs is zo toegankelijk, dat iedereen de kans krijgt om te leren en zijn eigen kansen te creëren.

Op school krijgen kinderen kennis en vaardigheden bijgebracht, waar zij hun hele leven gebruik van maken. Op school leren zij ook wat normen en waarden zijn en hoe we in Schiedam met elkaar omgaan. Ook in dit opzicht heeft de samenleving behoefte aan goed onderwijs.

Iedere Schiedammer verdient goed onderwijs waarmee er een kans is op een aantrekkelijke baan. Daar draaien ook onze ondernemers en economie op.

De gemeente moet werkgevers en opleiders daarom bij elkaar brengen. Van school naar je baan is het motto!

Standpunten VVD

• Wij vinden voor- en vroegschoolse educatie onmisbaar in Schiedam. Deze vormen van onderwijs zijn bedoeld voor alle kinderen, maar speciaal van belang voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben

• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

• Wij zijn voorstander van verdere uitwerking van de Brede School in de vorm van integrale kindcentra inclusief de stimulerende rol die de gemeente daarin heeft.

• Scholen vormen een veilige en vertrouwde omgeving, waar signalen dat het niet goed gaat met het kind snel herkend kunnen worden. Scholen zijn een onmisbare schakel in de zorg en aandacht die we in onze samenleving voor kinderen hebben. Scholen staan in verbinding met de wijkondersteuningsteams (WOT’s). Ook bij het voorkomen van stevige problemen rond discriminatie, loverboys of radicalisering speelt de school een belangrijke rol.

• Goed onderwijs zorgt ervoor dat Schiedammers zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. De opleiding van jongeren moet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Scholen moeten dus goed op de hoogte zijn van wat werkgevers vragen. Werkgevers moeten investeren in contacten met de scholen om duidelijk te maken, waaraan zij behoefte hebben. De gemeente heeft hierin een bemiddelende rol.

• De gemeente gaat in gesprek met instellingen van HBO of universitair onderwijs om vestiging op Schieveste te realiseren.

• Werkgevers en opleiders versterken de actieve aanpak van de jeugdwerkloosheid en laaggeletterdheid. De gemeente neemt het initiatief voor het organiseren van structureel overleg, zodat deze partijen met elkaar in gesprek gaan.

Geld


Een goede relatie onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers, wat goed is voor onze economie en tegelijk leidt tot minder aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële middelen die voor dit doel aanwezig zijn, komen primair aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede.

Goed onderwijs maakt Schiedammers sterker. Het stimuleert hun sociale stijging en zelfredzaamheid. Goed voor de economie van Schiedam én goed voor verminderde aanspraak op (financiële) ondersteuning! Hierbij gaat het investeren in onderwijs voor de baat uit.