Passende woningen in een mooie omgeving

© Jan van der Ploeg

Passende woningen in een mooie omgeving

Je huis is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden in Schiedam en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of een ander huis te vinden. Schiedam heeft daarom meer huizen nodig voor midden en hogere inkomens. De voorraad sociale huurwoningen moet afgestemd zijn op de regionale behoefte.

Schiedammers verdienen een schone, leefbare omgeving. Daar zal de Schiedammer zelf ook aan moeten werken. Dat is normaal. Dat betekent het zelf onderhouden en het schoonhouden van eigen tuin, balkon en straat.

De gemeente zorgt voor een nette, schone stad.

Standpunten VVD


• We willen meer woningen in het midden en hogere prijssegment. Woningbouw op Schieveste, op het Gustoterrein, aan de Buitenhavenweg, op Thurlede en in het gebied ten noorden daarvan moet serieus worden onderzocht. Daarom willen we herijking van de Woonvisie.

• Hoogwaardige woningen, mooie openbare ruimte en een aantrekkelijk winkelcentrum vergroten de levendigheid en versterken de lokale economie. Daarom willen we investeren in het gebied rondom winkelcentrum Hof van Spaland en het Bachplein.

• De gemeente maakt samen met de regiogemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met Woonplus vastgelegd.

• Particulier Opdrachtgeverschap en consument gericht bouwen moet sterk worden gestimuleerd in Schiedam. Dat betekent voldoende aanbod aan kavels voor mensen waarop zij een eigen huis kunnen bouwen.

• Voor elke Schiedammer die zorg op maat nodig heeft, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Innovatieve ontwikkelingen zoals Senior Smart Living op de Parkweg moeten meer ruimte krijgen.

• Schiedam kent een overaanbod van sociale huurwoningen. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. Bij de renovatie van kleine sociale huurwoningen worden corporaties gestimuleerd om door samenvoeging grotere en kwalitatief betere woningen te realiseren.

• Voor inwoners is het handig om gemakkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.

• We willen de welstandcommissie afschaffen. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strenge toets gelden.

• Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijken. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).

• De gemeente gaat verslonzing van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

• De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en afvalverwerking. De uitvoering is geen kerntaak van de gemeente. Zorgvuldige keuze van een marktpartij is geboden. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.

• We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.

• De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met het Hoogheemraadschap van Delfland om oplossingen te zoeken die wateroverlast in Schiedam helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

• De Maasboulevard dient een echte publieksboulevard te worden. Wij willen een aantrekkelijk park aan de Maas waar aandacht is voor sociale veiligheid en vrij baan voor recreatie en ontspanning.

• De wijk Sveaparken en een deel van de wijk Woudhoek verzakken onverwacht snel. Dit levert gevaarlijke situaties op zoals verzakkingen en afbrekende leidingen, waardoor de gemeente dure incidentele werkzaamheden moet plegen. Daarom willen wij een adequate en spoedige aanpak van ophoging van straten en rioleringsherstel door de gemeente.

Geld

Schiedam heeft duidelijk behoefte aan woningen in het midden en hogere prijssegment. De gemeente zoekt daarbij partners in de markt die de ontwikkelrol op zich willen nemen. Financiële risico’s horen bij marktpartijen te liggen en niet bij de gemeente.
Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat is nodig om de leefbaarheid op orde te houden. Wij zijn een grote voorstander van initiatieven waarbij Schiedammers hun eigen wijk of buurt schoonhouden. De gemeente stimuleert en faciliteert dergelijke initiatieven.

Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven. Kwijtschelding is uit den boze.