Ondernemerschap en duurzaamheid

© Jan van der Ploeg

Ondernemerschap en duurzaamheid

Iedereen verdient de kans geld te verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers nemen daarbij het voortouw. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Ondernemen met diensten, zorg en haven zorgt voor banen. Horeca, winkels en kleine bedrijven (midden- en kleinbedrijf) vormen de banenmotor voor Schiedam. Zij zorgen voor werk en als zij goed draaien, gaat het goed met de Schiedammers. Schiedammers zijn vernieuwend in het ondernemen in en om havens en in het verschepen. Dat is iets om trots op te zijn. In de marketing van Schiedam moet dat sterk blijken. Dat zorgt voor nieuwe ondernemers en werk.

En natuurlijk samenwerken: met Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en de andere gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast maken we gebruik van wat Brussel en Europa ons kunnen bieden.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en op het verhogen van de economische winst. Creativiteit en ondernemerschap vormen hiervan de basis. De gemeente stimuleert duurzaamheid door belemmeringen en regels te verminderen. Voor financiële middelen moeten de ondernemers zelf zorgen. Dus geen subsidies.

Standpunten VVD


• Schiedam blijft investeren in integrale gebiedsontwikkeling van de bedrijventerreinen Nieuw-Mathenesse, Vijfsluizen, Spaanse Polder/’s Graveland- Zuid en het havengebied, die van essentieel belang zijn voor de lokale economie. Samen met ondernemers wordt de kwaliteit van de buitenruimte op die terreinen verbeterd. Aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen vindt plaats zonder dat bonafide ondernemers hiervan overlast ondervinden. We zorgen voor een goede aansluiting van de terreinen op de woonomgeving.

• Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelgebied is van toegevoegde waarde voor Schiedammers en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente de inrichting van bedrijfsinvesteringzones stimuleert.

• Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.

• Wij willen de vergunningplicht waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Daar waar vergunningen noodzakelijk zijn, verlengen we de geldigheidsduur, waar mogelijk.

• Met de bezem gaan we door, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels en schrappen deze.

• Nieuwe wijken worden zo duurzaam mogelijk gebouwd.

• Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten en past zich snel aan bij nieuwe ontwikkelingen uit de markt.

• De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.

• Wij willen dat het voor Schiedammers inzichtelijk is, hoe energie kan worden bespaard. Het is vervolgens een vrije keuze voor de Schiedamse huishoudens om er iets mee te doen.

• Duurzaam energiegebruik in het havengebied vermindert geluidsoverlast en luchtverontreiniging in Schiedam-West.  Schiedam stimuleert slimme initiatieven die aan deze vermindering bijdragen.

Geld

De gemeente stimuleert ondernemers zich te vestigen in Schiedam. Elke investering komt onze stad ten goede. Door investeringen wordt de werkgelegenheid gestimuleerd, hebben Schiedammers meer te besteden en blijft ons voorzieningenniveau op peil. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad en het economisch vestigingsklimaat wordt daardoor versterkt.

Wij willen dat de gemeentelijke organisatie verduurzaamt, als dat economisch rendabel is. Dat geldt ook voor de omgang met vastgoed dat in gemeentelijk bezit is.