Inbreng VVD Schiedam zomernota en collegewerkprogramma

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli vond behandeling van de zomernota en het collegewerkprogramma 2018-2022 plaats. Hieronder vindt u de inbreng van fractievoorzitter Ad Mostert tijdens de eerste termijn.

Zomernota 2019 en Collegeprogramma 2018-2022, 1e termijn


De VVD spreekt waardering uit voor de snelheid waarmee collegeprogramma en zomernota zijn opgewerkt. Deze dank gaat ook uit naar de ambtelijke ondersteuners in dit proces.

De zomernota is wat ons betreft voor het komende kalenderjaar een goede uitwerking van het bestuurs- en beleidsakkoord én van de eerste jaarschijf uit het collegeprogramma.

De VVD herkent de drie kernopgaven: duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling  en sociale ontwikkeling.  

·       Duurzaamheid vinden we terug in alle portefeuilles binnen het college. Een gedeelde verantwoordelijkheid als optimale basis voor het bereiken van gestelde duurzame doelen.

·       Stedelijke ontwikkeling, met name gericht op het in evenwicht brengen van de woningvoorraad in Schiedam. Meer woningen in het duurdere segment zal de uitstroom van midden- en hogere inkomensgroepen verminderen, wat het sociaal-economische draagvlak in de stad ten goede zal komen. Hierbij lijkt ons aandacht voor levenloopbestendig bouwen gepast. Kwalitatieve verbetering van bereikbare huurwoningen is voor hoogopgeleide starters in de woningmarkt, zoals verpleegkundigen en politieagenten, bittere noodzaak.

·       Sociale ontwikkeling vraagt om ondersteuning op maat, én om werken meer vanuit de vraagzijde dan vanuit de aanbodszijde. Verdere ontwikkeling van WOTs en ontschotting van budgetten is hierbij noodzaak. 
Daarnaast zetten we in op slimme verbinding van hulpverlenende instanties, zodat niet naast elkaar, maar met elkaar wordt gewerkt. De kadernota Verbonden Partijen zorgt voor een goede sturingspositie van de raad als kaderstellend en toezichthoudend orgaan.  Wij zullen - al was het alleen maar om de kosten binnen de perken te houden  - deze sturingspositie goed moeten verkennen en gaan gebruiken.

De Staat van de Stad is al enige jaren de grondslag voor de zomernota. Zo ook dit jaar.

Zorgelijk is ronduit de forse instroom van nieuwe Schiedammers die in meerderheid afkomstig zijn uit Rotterdam dan wel direct uit het buitenland.  De nieuwe huishoudens die zich in Schiedam vestigen behoren relatief vaak tot de kwetsbare groepen. Dit leidt tot een lager gemiddeld besteedbaar inkomen van de Schiedammers, tot een grotere zorgvraag  en tot een geringere zelfredzaamheid. Het lijkt de VVD dat hier sprake is van een kolossale uitdaging, die niet wordt opgelost door deze te ontkennen. Deze uitdaging om geschetste problematiek tot een oplossing te brengen vraagt erom de hand aan de ploeg te slaan. Wij hebben er vertrouwen in dat het dit college én deze raad zal lukken om de problemen in deze stad te onderkennen en met daadkracht tot een oplossing te brengen.

Schiedam is dit jaar veiliger geworden, maar we zijn er nog niet. Meer samenwerking tussen politie en het team Toezicht en Handhaving, naast het gericht inzetten van preventief fouilleren kan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Schiedammers verbeteren. 

Ook een betere en frequentere inzet van cameratoezicht is wenselijk, want cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. Uit het onderzoek van de leefbaarheid- en veiligheidsmonitor blijkt dat 96% van de Schiedammers geen bezwaar tegen cameratoezicht heeft. Maximale inzet op veiligheid is noodzakelijk, want van veiligheid heb je nooit genoeg.

In veel Schiedamse wijken staat de leefbaarheid onder druk. Dit raakt de directe leefomgeving van mensen. De VVD gaat ervan uit dat het college in deze periode veel aandacht geeft aan het verbeteren van de leefbaarheid in met name de oude wijken. Een van de instrumenten die de gemeente dit jaar heeft gekregen is de Rotterdamwet. Het is goed en noodzakelijk dat het college grote delen van de Rotterdamwet zal blijven toepassen.

Ondernemers maken banen. Schiedam moet een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn en blijven. Het college kondigt aan bestaande regels verder te vereenvoudigen en overbodige regels te schrappen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Prima, wat ons betreft. Ook ondersteunt de VVD de keiharde bestrijding van ondermijning op bedrijventerreinen, zodat daar voor bonafide ondernemers een veilige werkomgeving ontstaat.

Schiedam is een mooie stad, maar de entree van de stad is nog niet geweldig. Met de auto, op de fiets of lopend heb je niet het ‘wauw’ gevoel. Hoe kunnen wij die stap gaan zetten? Kan een nieuwe entree van het theater daaraan bijdragen? De VVD vraagt zich af of hierin stappen gezet kunnen worden, waarbij de gemeente een rol kan spelen als aanjager.

De zomernota spreekt over een innovatieve manier om alternatieve invulling en bestemming te vinden voor leegstaande panden’. Promoot dat er ook in de plint gewoond kan worden, stimuleer dat er zich restaurantjes vestigen én ambachtelijke winkeltjes. We moeten niet alle opties open willen houden, maar een doelgerichte keuze maken! 

De VVD onderschrijft het belang van transparant bestuur. De beschikbaarheid van Open Data en een verdere voorzetting van bestuurlijke vernieuwing zijn zeer gewenst. Eveneens is het gewenst dat de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling van de samenleving is.  Daarbij staat het aantrekken van gekwalificeerd personeel voorop. Een goede dienstverlening  aan de Schiedammers staat hij ons met stip op 1 en wij nemen aan ook bij de andere fracties in deze raad. De VVD ziet het risico van kwaliteitsverlies bij positieve discriminatie of bij het instellen van quota. Wat ons betreft wordt bij werving van nieuwe ambtenaren eerst gekeken naar kwaliteit en pas daarna naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij.

Het is een uitdaging om in Schiedam de samenleving inclusief te houden.

Uitgangspunt blijven onze wetten en regels, normen en waarden. In Nederland staan vrijheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Vrijheid en gelijkwaardigheid vormen samen met onze andere liberale waarden, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, de basis voor een moderne Schiedamse samenleving. Doe en DENK mee. Dat is onze nadrukkelijke en welgemeende uitnodiging aan elke Schiedammer.

De VVD is benieuwd naar de innovatieve oplossingen voor de schuldenproblematiek, waarvan in de zomernota sprake is.  Daar ligt immers voor heel veel gezinnen de basis.
Geen werk en te weinig inkomen? Dan groeien de financiële problemen je al gauw boven het hoofd. 

Veel aandacht is er in de zomernota voor de WOT’s, maar hoe toegankelijk zijn deze, weet de Schiedammer waar hij aan moet kloppen en is de generalistische hulp die op wijkniveau wordt geboden, wel de hulp die nodig is?

De VVD vraagt het college om beleid te ontwikkelen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren. Daarbij hebben we vele maatschappelijke partners nodig. Scholen, sportverenigingen en huisartsen hebben wat ons betreft een signaleringsfunctie en kunnen in samenwerking met het WOT het verschil betekenen. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen zij hulp zoeken bij Jeugdzorg. Zorg voor jongeren moet zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving worden verleend. Die zorg wordt effectief en efficiënt verleend, zodat de beste zorg voor een goede prijs voor de Schiedamse jeugd beschikbaar is. We horen graag of het college met deze uitgangspunten instemt.


In de aanpak van jeugdwerkloosheid moeten we jongeren creatiever dan nu  opleiden naar kansrijke beroepen door hun vaardigheden aan te leren waardoor zij op meerdere plekken voor werk inzetbaar zijn. Schiedam, dé hofleverancier van vakmanschap! College, investeer daarom in onderwijs dat direct werk oplevert.

Nu gebouwen en omgeving op orde zijn, is het van belang om de kinderen de opleiding te laten volgen die bij hen past. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om hen de taal te leren. Voor- en vroegschoolse educatie spelen daarbij een belangrijke rol.

Het baart de VVD zorgen dat Stroomopwaarts tot nu toe weinig lijkt bij te dragen aan het verkleinen van het granieten werkeloosheidsbestand. Wij vinden dat we met de bedrijven in de regio hiervoor een oplossing moeten zoeken en wij menen dat Stroomopwaarts hiermee effectiever aan de slag zou moeten. Graag zien we dat het college Stroomopwaarts hiertoe opdracht geeft. Wij vinden het daarnaast van belang om een aantal initiatieven door te zetten in de komende periode. We noemen daarbij de Roadmap Next Economy en de doorontwikkeling van het Maritiem Innovatie en Onderwijs Centrum!

Cultuur leeft steeds meer in Schiedam. Mensen gaan meer naar het museum of bezoeken de inmiddels talrijke en aantrekkelijke evenementen. In tijden dat het goed gaat moet er geïnvesteerd worden in de toekomst. Er moeten nu samenwerkingsverbanden gezocht worden, juist nu er in allerlei sectoren meer geld beschikbaar lijkt te zijn. 

Het vorige college heeft structureel geld vrijgemaakt voor sporten en bewegen. In de afgelopen jaren is er met Schiedam in Beweging is de kwaliteit van veel sportaccommodaties versterkt. Ik noem hierbij het Sportpark Willem Alexander en de accommodatie van HSC. Wij willen het huidige beleid op het terrein van sporten en bewegen graag voortzetten! 

Ten aanzien van de beschikbare financiën voor nieuwe initiatieven is deze zomernota helder.  Die financiën lijken op dit moment nauwelijks beschikbaar. De effecten van de mei- en de septembercirculaire moeten nog worden verwerkt, en de raad zal daarover bij de begroting die in november aan de orde is, worden ingelicht.  De VVD vraagt het college naar middelen op zoek te gaan volgens de nieuw-voor-oud methodiek, het opschonen van bestemmingsreserves en het zero based begroten. Een wijze van werken die college en raad in de kadernota financieel beleid van voorjaar 2016 hebben vastgelegd.